Welkom op de website van judoclub Asahi '90 Kruishoutem.

Het woord judo betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van 'levenspad'.
Judo is dus een levenswijze.

Welkom Privacy
Privacybeleid PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag 29 mei 2018 10:26

PRIVACYBELEID

1.Inleiding

 

Judo is een Japanse verdedigingsport waarbij respect en eerbied

voor de tegenstander centraal staat. Vanuit deze filosofie vinden

wij de bescherming van je privacy bijzonder belangrijk. Middels

dit privacybeleid, wensen we jullie zo uitvoerig mogelijk te

informeren over wat we van iedereen aan gegevens verzamelen,

wat we ermee doen, beschermen en vooral…hoe je je rechten

kan uitoefenen.

 

2.Wie is ASAHI ‘90

 

Asahi ’90 is een judoclub, aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie

(VJF) onder clubnummer 4072, sinds 2 oktober 1991. De club heeft

zijn fysieke locatie op onderstaand adres:

 

Dojo Kruishoutem

Woestijnestraat 13

9770 Kruishoutem

Tel.: 09/383.62.31

 

Het secretariaat en algemeen contactadres is:

 

Rosa Vande Populiere-De Vogelaere 
Adres: Koningin Astridstraat 64, 9800 Deinze 
Tel.: 09/386.39.79 
GSM: 0479/42.38.58
e-mail adres: vandepopuliere@telenet.be

 

De sportclub richt zich tot iedereen ongeacht geslacht en beperkingen

vanaf de leeftijd van 5 jaar.


3.Welke gegevens verzamelen we


Asahi ’90 bewaart persoonlijke gegevens van de leden en hun ouders/voogd

(indien de leden minderjarig zijn). Dit om het lidmaatschap en de bijhorende

verplichtingen mbt tot de VJF te kunnen rechtvaardigen.

Deze gegevens omvatten:

 

3.1             Noodzakelijke contactgegevens

 

          Naam + Voornaam van het clublid

          Adres

          Telefoonnummer of GSM

          Geboortedatum

 

          Voor minderjarige clubleden worden bijkomende gegevens gevraagd

          van de ouder(s)/voogd:

 

          Naam + Voornaam

          Adres

          Telefoonnummer of GSM

          e-mailadres

 

3.2             medische gegevens


Deze sport wordt ook in competitievorm beoefend en daarvoor

wordt de indeling gemaakt op leeftijd, geslacht en gewicht.

Voor clubleden die hieraan vrijblijvend wensen deel te nemen,

zijn bijgevolg deze gegevens noodzakelijk.

 

Daarnaast kunnen nog andere medisch gerelateerde aandachtspunten

door de leden en/of door hun ouder(s)/voogd zelf meegedeeld worden

die een optimale sportbeleving moeten mogelijk maken. Dit kunnen

volgende gegevens zijn:

 

         medische aandachtspunten van het clublid (bv. ziektes, allergie, aandoeningen,…)

         psychische en of motorische aandachtspunten van het clublid (bv. ADHD, autisme,…)

 

 

 

3.3             Varia


Onder deze rubriek vallen alle andere judo gerelateerde gegevens die betrekking

hebben op de clubleden:


Graad

VJF-lidnummer

Aanwezigheden tijdens de lessen


4.Minderjarigen


Asahi ’90 zal enkel gegevens verzamelen over de minderjarige om een lidmaatschap

te kunnen regulariseren, indien de ouder(s) / voogd hiervoor de toestemming hebben

gegeven. Bij inschrijving middels het initiatie-formulier of via onmiddellijk vast

lidmaatschap, zijn de contactgegevens direct noodzakelijk. Dit om ons in regel te

kunnen stellen met de wettelijke bepalingen betreffende de verzekering BA voor

sportletsels en de verplichtingen tov de VJF. Indien wij niet voor het einde van de

initiatie-periode een recht op schrapping hebben ontvangen van de ouder(s) /voogd,

worden de gegevens van de minderjarige definitief verwerkt en bewaard zoals verder

in dit document aangegeven. Komt er wel een verzoek tot schrapping binnen deze periode,

dan zal dit onmiddellijk worden uitgevoerd, maar betekent dat dan echter ook het einde

van het lidmaatschap voor deze minderjarige.

 

5.Hoe verzamelen we de gegevens en waarvoor

 

Wij verzamelen deze contactgegevens middels een initiatie-formulier of via directe

inschrijving voor alle starters (ongeacht de leeftijd). Dit formulier laat ons toe

om uw lidmaatschap in orde te brengen met de bijhorende sportverzekering af.

Voor bestaande leden volstaat het om het lidmaatschap te hernieuwen door dit

mondeling of schriftelijk mee te delen aan het secretariaat.

 

Alle gegevens opgesomd in punt 3.1 , 3.2 en 3.3 worden gebruikt voor volgende zaken:

 

-          Regulariseren lidmaatschap in de club

-          Aansluiting bij de overkoepelende Vlaamse Judofederatie

-          Interne en/of externe examens voor graadverhoging

-          Inschrijvingen voor wedstrijden (extern of intern ingericht)

-          Organiseren van vakantiestages

-          Contacteren van de leden / ouder(s)-voogd om organisatorische redenen mbt lessen

 

6.Portretrecht

 

Tijdens de trainingen, stages, wedstrijden, festiviteiten... kunnen de clubleden, ouder(s)/voogd,

clubbestuur en trainers gefilmd of gefotografeerd worden door eigen aangestelde fotografen

alsook door derden (sympathisanten, pers, TV)

De gemaakte beelden/foto’s kunnen naargelang de activiteit een pedagogische, sfeervolle

of emotionele waarde hebben waarop verder gebouwd wordt binnen de club.

Door deelname aan deze activiteiten verklaart het clublid en zijn/haar ouder(s)/voogd zich

uitdrukkelijk akkoord dat deze beelden genomen mogen worden.

 

7.Wie en met welke derde partij verwerken we deze gegevens

 

Binnen de club is het secretariaat diegene die je gegevens verwerkt. Deze persoon is dan ook

je aanspreekpunt bij uitstek. Daarnaast beschikken de trainers over de noodzakelijke

contactgegevens van de leden en/of ouder(s)/voogd om te verwittigen bij noodgevallen

(niet doorgaan/wijzigen van een les, sportongeval)

De club-API (aanspreekpunt Integriteit) krijgt eveneens na goedkeuring van het secretariaat,

de gegevens van het clublid dat een melding heeft gemaakt!

Alle gegevens worden door de club veilig bewaard en een backup ervan staat in de cloud

(google-drive). De club gebruikt hiervoor de Microsoft Office-onderdelen voor het verwerken

van de gegevens.

 

Voor de wettelijke bepalingen (lidmaatschap VJF, verzekeringen) worden de gegevens

overgemaakt aan:

 

7.1             VJF

VJF
Warandestraat 1A
9240 Zele

Algemeen tel. 052 44 90 16
Fax: 052 44 97 20
vlaamse.judofederatie@skynet.be

 

 

7.2             Ethias


Prins Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

Tel.: 011/28.21.11

Fax: 011/28.20.20

https://www.ethias.be/part/nl/contact.html

 

Asahi ’90 bevestigt dat het nooit persoonlijke gegevens zal doorgeven of doorverkopen

aan derden (behalve vermeld onder 7.1 en 7.2)

 

7.3             sociale media


De club heeft in eigen beheer een website waarop afbeeldingen en info over de leden kunnen

voorkomen. Deze afbeeldingen vallen uiteraard onder het eerder beschreven portretrecht en worden

alzo behandeld. De bijkomende info omvat verslagen en/of sfeerbeelden van de bijgewoonde

activiteiten/wedstrijden en beperken zich tot het vermelden van de naam en voornaam van de

betrokken leden.

Daarnaast zijn we eveneens op facebook actief waarop dezelfde regels van toepassing zijn.


8.Hoe lang houden we je gegevens bij?


De club zelf houdt de gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk (max 10 jaar na stopzetting

lidmaatschap). De overkoepelende VJF houdt uw gegevens bij tot 20 jaar na stopzetting van het

lidmaatschap.


9.Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?


Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens

tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.


10.Jouw gegevens…en wat kan je ermee doen?

 

U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld

(recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op

vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich verzetten tegen

geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen

aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming

in te trekken. Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kan u steeds bij ons terecht

(zie punt 11)

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit, indien u

van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan.


11.Hoe ons te contacteren

 

U kan dit doen door eenvoudig naar de club te komen en de zaken te bespreken (op maandag):

 

Dojo Kruishoutem

Woestijnestraat 13

9770 Kruishoutem

Tel.: 09/383.62.31


Beter nog is, om dit via een eenvoudig schrijven (brief of mail) te richten aan:

 

Het secretariaat en algemeen contactadres is:

 

Rosa Vande Populiere-De Vogelaere 
Adres: Koningin Astridstraat 64, 9800 Deinze 
Tel.: 09/386.39.79 
GSM: 0479/42.38.58
e-mail adres: vandepopuliere@telenet.be


12.Wijzigingen in dit privacybeleid


Elke wijziging van dit document zal middels berichtgeving op de website vermeld worden en via brief bij de

start/einde van een seizoen (indien van toepassing)

De huidige versie van het document is Ver.00 21/05/2018.

 

Laatst aangepast op dinsdag 29 mei 2018 11:15